Politica de confidențialitate

Stimate Client,

Va informăm că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi procesate prin intermediul siteului undulce.ro de către UN DULCE DE LA VLAD MURESAN SRL în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date nr. 679/2016 ( în continuare RGPD), și a legislației naționale aplicabile în domeniul protecției datelor.

1. Definiții:

 • Site înseamnă undulce.ro, proprietatea operatorului de date personale S.C. UN DULCE DE LA VLAD MURESAN S.R.L., cu sediul social în loc. Alba-Iulia, Str. Padurii 30, jud. Alba
 • Vizitator înseamnă persoana fizică care accesează Siteul
 • Client înseamnă persoana fizică careia i se prestează servicii în cadrul Siteului
 • Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, prin corelarea unor elemente de identificare, cum ar fi nume, prenume, fotografie, vârstă, sex, naționalitate, etnie, adresă de domiciliu/reședință, adresă de e-mail, adresă IP, ocupație, cont bancar, orientare politică, religie, semnătură etc.
 • Categorii speciale de date personale înseamnă datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate, prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.
 • Date personale referitoare la condamnări penale și infracțiuni înseamnă o categorie specială de date personale care privesc condamnările penale aplicate persoanei vizate, respectiv infracțiunile săvârșite de persoana vizată sau măsurile de securitate conexe;
 • Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
 • Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în acest caz, SC UN DULCE DE LA VLAD MURESAN SRL, prin siteul UNDULCE.RO are calitatea de operator.
 • Persoană vizată înseamnă persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate;
 • Împuternicit înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 • RGPD înseamnă Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Autoritatea de supravehere înseamnă o autoritate independentă instituită într-un stat membru al Uniunii Europene, responsabilă cu monitorizarea aplicării RGPD;
 • SEE înseamnă Spațiului Economic European (incluzând statele membre ale Uniunii Europene, Islanda, Norvegia și Liechtenstein);

2. Datele personale procesate prin intermediul UNDULCE.RO:

Prin intermediul formularului de comandă, Vizitatorul introduce o serie de date personale care vor fi procesate prin intermediul siteului undulce.ro, respectiv: -nume, prenume, număr de telefon, adresă de email, date privind preferințele Vizitatorul. Datele procesate astfel vor fi utilizate în vederea contactării Vizitatorul în legătură cu oferta personalizată propusă de noi, conform detaliilor menționate de Vizitator în rubrica Mesaj.

Temeiul juridic al procesării datelor personale constă în consimțământul Vizitatorului, exprimat în mod implicit prin furnizarea datelor către noi. Consimțământul poate fi retras în orice moment, prin trimiterea unui email la adresa comenzi@undulce.ro, fără nicio consecință negativă în ceea ce îl privește pe Client, dincolo de imposibilitatea noastră de a-I furniza o ofertă personalizată pe baza formularului online.

3. Drepturile dumneavoastră  și obligațiile noastre în ceea ce privește procesarea datelor personale prin intermediul UNDULCE.RO:

 1. Aveți dreptul de a solicita Operatorului ( SC UN DULCE DE LA VLAD MURESAN SRL ) în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră, accesul la aceste date, ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare că se prelucrează date cu privire la persoana dumneavoastră, respectiv informații despre cum sunt prelucrate datele (scopurile prelucrării, categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele le-au fost sau urmează să le fie divulgate, perioada pentru care datele vor fi stocate, sau criteriile utilizate pentru a stabili perioada etc).
 2. Aveți dreptul de a solicita Operatorului rectificarea fără întârziere a datelor cu caracter personal care vă privesc, respectiv completarea datelor cu caracter personal care au fost incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
 3. Aveți dreptul de a solicita Operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în cazul în care se aplică unul din următoarele motive:
 4. Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau prelucrate
 5. V-ați retras consimțământul, atunci când acesta a fost temeiul legal al prelucrării și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare
 6. Vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21, alin. 1 din regulamentul 679/2016 și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau opoziția la prelucrare se realizează în temeiul art. 21, alin. 2 din regulamentul UE 679/2016.
 7. Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
 8. Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află Operatorul.
 9. Datele cu caracter personal au fost colectate în vederea oferirii de servicii ale societății informaționale menționate la art. 8, alin. 1 din RGPD.
 10. Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat de către dumneavoastră dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care Siteul nu mai are nevoie de datele personale în vederea prelucrării însă dumneavoastră le solicitați pentru apărarea unui drept în instanță, dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă interesul nostru legitim prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.
 11. Aveți dreptul la opoziție, ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a vă opune prelucrării atunci când aceasta deservește un interes public sau un interes legitim al nostru sau când datele dumneavoastră sunt prelucrate în scop de marketing direct.
 12. Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul dumneavoastră de a primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat, respectiv la dreptul ca acestea să fie trimise direct unui alt Site/operator, la solicitarea dumneavoastră. Dreptul la portabilitatea datelor se aplică atunci când prelucrarea s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră sau pe temei contractual, iar prelucrarea s-a efectuat prin mijloace automate.
 13. Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului dintre noi, este permisă de lege sau are la bază consimțământul explicit al dumneavoastră.
 14. În măsura în care datele personale vor fi procesate pe durata derulării contractului sau în baza consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage acest consimțământ oricând.
 15. Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a prelucrării datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerați că v-am încălcat vreun drept cu privire la datele dumneavoastră personale.

Toate aceste drepturi, le puteți exercita printr-o cerere scrisă adresată Operatorului S.C. UN DULCE DE LA VLAD MURESAN S.R.L., datată și semnată, comunicată:

 • Prin servicii poștale la adresa Loc. Cluj-Napoca, Str. Emil Isac 1, Cluj, în atenția S.C. UN DULCE DE LA VLAD MURESAN S.R.L.

Sau

 • Prin email la adresa comenzi@undulce.ro

Vă vom răspunde într-un termen de 30 de zile de la primirea cererii, cu mențiunea că acesta poate fi prelungit cu încă 2 luni, caz în care veți fi notificat cu privire la respectiva prelungire în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii.

De asemenea, ne asumăm obligația de a lua toate măsurile necesare, organizatorice și tehnice pentru securizarea datelor dumneavoastră personale pe care le gestionăm și că vă vom informa de îndată în caz de distrugere, pierdere, modificare sau divulgare sau accesare neautorizată a datelor cu caracter personal. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara României, fie în state membre ale UE, fie în state din afara spațiului UE, către entități cu care noi colaborăm. Astfel de transferuri în afara UE se vor realiza fie în baza unei decizii a Comisiei EU în baza căreia s-a constatat caracterul adecvat de protecție a datelor în statele respective, fie către entități care asigură garanții de securitate corespunzătoare.

4. Durata de prelucrare

Datele cu caracter personal indicate mai sus vor fi prelucrate de către noi pentru o perioadă rezonabilă necesară îndeplinirii scopului pentru care datele au fost colectate, sau după caz perioada pentru care v-ați exprimat consimțământul privind prelucrarea datelor personale. De asemenea, suntem îndreptățiți să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal, cu respectarea termenelor de prescripție conform normelor impuse de legislația în vigoare, cât și pentru o perioadă pe perioada considerată absolut necesară, conformă atât cu apărarea interesului nostru legitim cât și cu respectarea drepturilor persoanei fizice, prin raportare mai ales la atingerile aduse dreptului la viață privată.

Precizăm că datele personale ale Clientului prelucrate de SC. UN DULCE DE LA VLAD MURESAN SRL prin UNDULCE.RO nu vor face obiectul unui proces decizional automatizat.