Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale S.C. UN DULCE DE LA VLAD MURESAN S.R.L. („UN DULCE”), cu sediul în Str. Padurii nr. 30, loc. Alba-Iulia, jud. Alba, România, în calitate de cofetarie. Prin urmare, UN DULCE urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor.

Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul UN DULCE, având următoarele date de contact: comenzi@undulce.ro

Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților UN DULCE și ale celorlalți utilizatori ai acestei pagini de internet. Prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestei pagini de internet.

Scopurile prelucrării

Datele dumneavoastră cu caracter personal  furnizate voluntar cu ocazia trimiterii unui email la adresa de pe www.undulce.ro, si/sau inchierea unui contract de colaborare, pe orice altă cale pusă la dispoziție prin această pagină de internet sunt prelucrate de către UN DULCE  în următoarele scopuri:

(i) pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina UN DULCE în contextul serviciilor prestate prin încheierea contractului cu UN DULCE;

(ii) pentru desfășurarea relației contractuale dintre UN DULCE și dumneavoastră, inclusiv în scopul executării contractului de prestari servicii, facturării și distribuirii facturilor, corespondenței cu dumneavoastră, recuperării eventualelor creanțe, precum și protejarii oricărui interes legitim al UN DULCE, pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea;

(iii) pentru activități de marketing direct şi publicitate pentru produsele și serviciile E.ON sau ale partenerilor/ afiliatilor UN DULCE (e.g. oferte de evenimente/ produse noi, prestării de servicii) prin promovarea celor mai potrivite produse și servicii ale UN DULCE sau ale partenerilor/ afiliaților UN DULCE, inclusiv prin transmiterea de către UN DULCE a unor comunicări comerciale în acest scop. Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a va exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastra în acest scop și primirea de comunicări comerciale prin trimiterea unui email cu solicitarea dvs la comenzi@undulce.ro;

(iv) în scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/ sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră la momentul trimiterii unui email de pe www.undulce.ro corespunzătoare în site, sunteți de acord ca UN DULCE  să utilizeze tehnici informatice care nu implică prezența unui factor uman și care pot duce la producerea unor efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relaţia cu dumneavoastră. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră, dar și de a vă sugera unele alegeri cu privire la produsele/ serviciile UN DULCE sau afiliaţilor/ partenerilor UN DULCE. Emailurile primite de pe www.undulce.ro sau direct pe comenzi@undulce.ro se sterg automat la 1 an de la primirea lor si in acest fel se pierd informatiile dvs;

(v) în scopul evaluarii gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/ serviciile UN DULCE;

(vi) în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

Temeiul juridic al prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:

(i) obligațiile legale care incumbă în sarcina UN DULCE ca urmare a operaţiunilor prin intermediul acestei pagini de internet;

(ii) încheierea, respectiv executarea contractului de prestari servicii incheiat cu UN DULCE;

(iii) interesul legitim al UN DULCE de a-și promova produsele și/ sau serviciile;

(iv) consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/ publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.

În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumite prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, UN DULCE poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama UN DULCE ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:

  • pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet, și a serviciilor derulate prin intermediul acestora;
  • pentru îndeplinirea unor obligații contractuale de către UN DULCE cum ar fi servicii de relaționare cu clienții, de imprimare şi trimitere facturi etc;
  • în situațiile în care această dezvăluire ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități, obținute ca urmare a participării dumneavoastră la diverse jocuri sau concursuri cu caracter promoțional, sau alte campanii promoționale organizate de către UN DULCE;
  • în cazul unor campanii promoționale organizate de către UN DULCE împreună cu diverși parteneri contractuali sau afiliați ai UN DULCE;
  • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
  • pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/ promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
  • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara României, în statele membre ale UE sau în afara UE. Transferurile în afara UE se vor realiza fie în baza unei decizii a Comisiei EU în baza careia s-a constatat caracterul adecvat de protecţie al datelor în statele respective, fie către entităti care asigură garanții de securitate corespunzătoare, drepturile dumneavoastră conform prezentei politici de confidențialitate nefiind afectate în vreun mod negativ.

Statele din afara UE către care se vor transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus sunt: India, Turcia, USA, Vietnam.

Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia de oferte cu privire la produsele/ serviciile UN DULCE sau pentru ca UN DULCE să poată gestiona solicitările dumneavoastră cu privire la încheierea sau executarea contractelor cu UN DULCE. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile menționate mai sus.  

Măsuri de securitate a datelor

UN DULCE va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Drepturile de care beneficiați

În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră cu privire la anumite prelucrări, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerati că UN DULCE v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.

Această pagină de internet NU folosește fișiere de tip cookie.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, vă rugăm să vă adresați la: COFFEE&CAKE SPOT – Str. Emil Isac nr. 1, Cluj-Napoca. Telefon 004 0745 702 751 şi/ sau la adresa de e-mail: comenzi@undulce.ro.